2019 yerel Seçim Takvimi açıklandı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde uygulanacak Seçim Takvimi ile Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1105, 1106 ve 1107 sayılı kararları

2019 yerel Seçim Takvimi açıklandı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde uygulanacak Seçim Takvimi ile Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1105, 1106 ve 1107 sayılı kararları

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:30
2019 yerel Seçim Takvimi açıklandı

31 MART 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler seçimlerinde seçim takvimi

1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler Anayasa ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/Ek 4).

2- Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.

3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.

4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

6- 298 sayılı Kanunun 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.).

7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

1 OCAK 2019 SALI

1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8)

2- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

2 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

1- Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,

3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

4- Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14-11) 

3 OCAK 2019 PERŞEMBE

1- Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-e),

4 OCAK 2019 CUMA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),

4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

5- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-17),

10 OCAK 2019 PERŞEMBE

1- Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-e),

11OCAK 2019 CUMA

1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,

2- Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),

3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).

12 OCAK 2019 CUMARTESİ

1- Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42).

13 OCAK 2019 PAZAR

1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin önseçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.

15 OCAK 2019 SALI

1- Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması (2820/41),

2- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),

3- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

17 OCAK 2019 PERŞEMBE

1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

2- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü,

3- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü

19 OCAK 2019 CUMARTESİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

20 OCAK 2019 PAZAR

1- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.), (2820/42-6).

21 OCAK 2019 PAZARTESİ

1- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

2- Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

3- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.

23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslimi (298/33, 39, 42, 123),

2- Bu listelere karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması (Saat 08.00).

24 OCAK 2019 PERŞEMBE

1- Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (298/123).

25 OCAK 2019 CUMA

1- Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123),

26 OCAK 2019 CUMARTESİ

1- Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,

27 OCAK 2019 PAZAR

1- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),

2- Siyasi partilerin; a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin, askıya çıkarılması (Saat 08.00), (2820/42-7),

3- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

28 OCAK 2019 PAZARTESİ

1- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması,

29 OCAK 2019 SALI

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanunun 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,

4- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7),

5- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.), (2820/41).

30 OCAK 2019 ÇARSAMBA

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurullarınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

31 OCAK 2019 PERŞEMBE

1- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

2- Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,

3- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (2820/42-son),

4- Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,

5- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile), (2820/42-7),

6- Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına, Alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6),

1 ŞUBAT 2019 CUMA

1- a) 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle belirlenen nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,

b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,

c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).

3 ŞUBAT 2019 PAZAR

1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

2- Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı (2820/41-son).

7 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

1- Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1). 8 ŞUBAT 2019 CUMA 1- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1),

9 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

1- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

10 ŞUBAT 2019 PAZAR

1- ÖN SEÇİM - ADAY YOKLAMASI,

2- Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

3- Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

a) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,

b) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi,

11 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

1- Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).

2- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarına başlanması,

12 ŞUBAT 2019 SALI

1- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50),

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikâyetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).

14 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

1- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikâyetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü,

2- İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikâyetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

15 ŞUBAT 2019 CUMA

1- İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

16 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,

2- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

17 ŞUBAT 2019 PAZAR

1- Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).

18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

1- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

2- İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına, Alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

19 ŞUBAT 2019 SALI

1- Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),

2- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi (298/23-2).

3- Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

a) Belediye başkanlığı,

b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),

4- Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3),

5- Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.), (2972/13-2, 4),

6- Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi (2972/11).

7- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7),

21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

1- Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2972/11).

22 ŞUBAT 2019 CUMA

1- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2, 4),

2- İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması (2972/15-1, 36),

3- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),

4- İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00),

5- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ

1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00), (298/125; 2972/14-1),

2- Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,

3- İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

b) İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına, bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36).

4- Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23),

5- Aynı ilân ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

6- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),

24 ŞUBAT 2019 PAZAR

1- Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması,

25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125), 2- 2972 sayılı Kanunun 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü (2972/15-2).

26 ŞUBAT 2019 SALI

1- Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).

27 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA 1- İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

2- 2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü (2972/15-2, 36; 298/125).

3- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).

4- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarının bitirilmesi.

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

1- Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).

2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

1 MART 2019 CUMA

1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

2- Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),

3- İhtiyaç duyulması halinde geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

4- Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).

2 MART 2019 CUMARTESİ

1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),

2- Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).

3 MART 2019 PAZAR

1- KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil); a) İlçe seçim kurullarınca, b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı (2972/16),

2- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,

4 MART 2019 PAZARTESİ

1- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),

9 MART 2019 CUMARTESİ

1- İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

10 MART 2019 PAZAR

1- Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18).

11 MART 2019 PAZARTESİ

1- Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

12 MART 2019 SALI

1- Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

2- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),

21 MART 2019 PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

23 MART 2019 CUMARTESİ

1- Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.

2- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

24 MART 2019 PAZAR

1- Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

2- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

25 MART 2019 PAZARTESİ

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68).

26 MART 2019 SALI

1- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),

2- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi (24 Mart 2019 günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),

3- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 24 Mart 2019 günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir).

28 MART 2019 PERŞEMBE

1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

29 MART 2019 CUMA

1- Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,

3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

30 MART 2019 CUMARTESİ SEÇİM PROPAGANDASININ SONU (Saat 18.00), (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

31 MART 2019 PAZAR

1- İl ve ilçe merkezlerinde;

a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edilmesi,

b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi,

2- OY VERME GÜNÜ

3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

banner44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.